Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
FOUNDATION FOR INNOVATION DEVELOPMENT AND SCIENCE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „FOUNDATION FOR INNOVATION DEVELOPMENT AND SCIENCE, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez: Beatę Wentura-Dudek, Stanisława Szukalskiego i Grzegorza Jasińskiego, zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Św. Teresy 12/2, za numerem repertorium 10804/2017 z dnia 23.11.2017 roku.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. z l991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2

 1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków.

§ 4

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar całej Europy.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, przystępować do spółek, a także łączyć się z innymi fundacjami jak i tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.

§ 7

Fundacja używa pieczęci prostokątnej z napisem: FOUNDATION FOR INNOVATION DEVELOPMENT AND SCIENCE.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia, jak również przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nauki, innowacyjności, edukacji, kreowania postaw innowacyjnych,
 2. tworzenie płaszczyzn do rozwoju innowacji i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców ich rozwoju naukowego, różnych form wymiany poglądów i dyskusji naukowych, międzynarodowej popularyzacji wyników badań,
 3. kształtowanie postaw przedsiębiorczych, edukowanie ekonomiczne, wspomaganie rozwoju gospodarczego.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, nauki, edukacji,
 2. organizowanie i finansowanie konferencji szkoleniowych, sympozjów, warsztatów dla pracowników naukowych, specjalistów i osób których praca może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń ukierunkowanych na rozwój ogólnych i zawodowych kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. wydawanie, finansowanie lub współfinansowanie wydawnictw książkowych, czasopism, biuletynów związanych z celami statutowymi Fundacji,
 5. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których współpraca może służyć w realizacji celów Fundacji,
 6. przyznawanie stypendiów dla studentów, naukowców oraz dla specjalistów których praca może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 3 000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), wymieniony w akcie notarialnym o jej ustanowieniu.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. dotacji, subwencji i grantów,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 15

Dochody z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

Fundacja gromadzi swoje fundusze w bankach.

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 17

Organami fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków.
 2. Członkami pierwszego składu Rady Fundacji są powołani przez Fundatorów członkowie. Następnych członków Rady powołuje swą decyzją Rada na wniosek Fundatorów.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 4. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa trzy lata.
 5. Stanowisko Przewodniczącego Rady można piastować wielokrotnie.
 6. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 19

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzorowanie działalności Fundacji i wytyczanie głównych kierunków jej działalności.
 2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.
 3. Ocenianie pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych.
 4. Wprowadzenie zmian w Statucie na wniosek Fundatorów.

§ 20

 1. Rada Fundacji może odwołać członka w przypadku istotnego naruszenia postanowień Statutu lub z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub osłabia społeczne zaufanie do niej.
 2. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w głosowaniu tajnym.

§ 21

1. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje przez:
1) rezygnację złożoną na piśmie Przewodniczącemu Rady, a w przypadku Przewodniczącego Rady – Radzie Fundacji;
2) odwołanie członka Rady Fundatorów w przypadkach wskazanych w § 20 Statutu;
3) śmierć członka Rady Fundacji;
4) zakończenie kadencji członka Rady Fundacji.
2. Członek Rady Fundacji, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.

§ 22

Zarząd składa się z 2 do 4 członków. Jest on powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który jest powoływany przez Fundatorów.

§ 23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja celów statutowych Fundacji,
  2. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady,
  3. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub co najmniej jeden Członek Zarządu niepełniący funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu działający łączne z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. W razie konieczności Zarząd może wyznaczyć i upoważnić pełnomocników do składania oświadczeń woli.
 6. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 24

Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu z pełnionej funkcji w przypadku:

 1. naruszenia postanowień Statutu,
 2. niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
 3. z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub osłabia społeczne zaufanie do niej.

§ 25

 1. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje przez:
  1. rezygnację złożoną na piśmie Prezesowi Zarządu Fundacji, a w przypadku Prezesa Zarządu Fundacji – Radzie Fundacji,
  2. odwołanie członka Zarządu w przypadkach wskazanych w § 19 pkt.2 oraz § 24 Statutu,
  3. śmierć członka Zarządu.
 2. Członek Zarządu, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.

§ 26

Prezes Zarządu Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu na wniosek członka Zarządu, Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy.

§ 27

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.
 2. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
 3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Zarządu Fundacji.
 4. Prezes Zarządu Fundacji może powołać dyrektora i pracowników Fundacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Fundatorów.

§ 29

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 30

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanych w tym celu przez Fundatorów.