Misja i cele

Misja i cele

Cele fundacji

Celem fundacji jest:

  • działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nauki, innowacyjności, edukacji, kreowania postaw innowacyjnych,
  • organizacja międzynarodowych konferencji naukowych, tworzenie płaszczyzn do rozwoju innowacji i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców ich rozwoju naukowego, różnych form wymiany poglądów i dyskusji naukowych, międzynarodowej popularyzacji wyników badań,
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych, edukowanie ekonomiczne, wspomaganie rozwoju gospodarczego.

 

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” — Ludwik Pasteur

 

Działania

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania :

  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, nauki, edukacji,
  • organizowanie i finansowanie konferencji szkoleniowych, sympozjów, warsztatów dla pracowników naukowych, specjalistów i osób których praca może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń ukierunkowanych na rozwój ogólnych i zawodowych kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wydawanie, finansowanie lub współfinansowanie wydawnictw książkowych, czasopism, biuletynów związanych z celami statutowymi Fundacji,
  • utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których współpraca może służyć w realizacji celów Fundacji,
  • przyznawanie stypendiów dla studentów, naukowców oraz dla specjalistów których praca może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.

Zapraszamy do współpracy!